Nieuwsbericht

Pilot Anders examineren

zondag 19 maart 2023

In juni 2021 is binnen StECI de pilot Anders examineren gestart. Aanleiding hiervoor waren de ontwikkelingen rondom het nieuwe inspectiekader en het anders verantwoorden van het diplomabesluit. Vanuit verschillende scholen klonk de behoefte hierop in te spelen. Er is daarom, samen met een ontwikkelgroep, voor de kwalificatie Mediavormgever onderzocht op welke manier er binnen een exameninstrumentarium meer ruimte gecreëerd kan worden voor scholen om meer gebruik te maken van resultaten uit het onderwijs.

 
Op basis van de input van de ontwikkelgroep is er gekozen om een instrumentarium te ontwikkelen op basis van modules, waarin onderscheid wordt gemaakt tussen de beroepsvaardigheden die een beginnend beroepsbeoefenaar moet bezitten en de beroepshouding die hij moet laten zien. Deze modules zijn verder uitgewerkt in opdrachten en bijbehorende beoordelingscriteria.
 
Uitkomsten
Hoewel we binnen de pilot aan de slag zijn gegaan met het ontwikkelen van een instrumentarium op basis van modules, is de belangrijkste conclusie van de pilot dat er niet één manier is om aan de slag te gaan met het anders verantwoorden van het diplomabesluit. Elke school is hier op zijn eigen manier mee bezig. Desondanks is toch besloten dit instrumentarium op basis van modules verder uit te werken, omdat het als voorbeeld kan dienen voor één van de manieren waarop een school invulling kan geven aan het anders verantwoorden diplomabesluit.

Flexibiliseren De komende periode wordt binnen StECI gebruikt om met scholen in gesprek te gaan over hun behoeften op het gebied van anders verantwoorden diplomabesluit en worden daarnaast de mogelijkheden onderzocht om het examenaanbod verder te flexibiliseren, zodat scholen hierin meer ruimte krijgen om eigen keuzes te maken.   Servicedocument Anders examineren Naast het uitgewerkte instrumentarium voor bij de kwalificatie Mediavormgever is eerder al een document ontwikkeld met daarin antwoorden op veel gestelde vragen over het flexibel inzetten van de huidige StECI-examens. Een kort verslag van de pilot Anders examineren en het FAQ-document ‘Flexibel inzetten exameninstrumenten’ zijn samengevoegd in het Servicedocument Anders examineren.   We hopen dat de uitgewerkte documenten binnen de pilot, samen met het servicedocument Anders examineren een eerste aanzet bieden om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. Examenbank De volgende documenten zijn beschikbaar op de examenbank:   Pilot Anders examineren:

  1. Verantwoordingsinformatie
  2. Beroepsvaardigheidsmodules – Opdrachten
  3. Beroepshoudingsmodules – Opdrachten
  4. Beoordelingsformulier B1-K1 Ontwikkelt crossmediale vormgeefoplossingen
  5. Beoordelingsformulier B1-K2 Positioneert en profileert zich in de markt

Servicedocumenten:
Servicedocument Anders examineren, met daarin ‘FAQ Flexibel inzetten exameninstrumenten’ 

Bijeenkomsten

3 jun 2024 12:00 tot 13:00

Webinar Paneldiscussie: pilotscholen beantwoorden vragen van scholen over PraktijkbeoordelenFlex (voor-en door scholen)

Online

6 jun 2024 10:00 tot 13:00

Vaststellingsbijeenkomst Media

Online, Teams

17 jun 2024 12:00 tot 13:00

Webinar PraktijkbeoordelenFlex (vervolg)

Online